Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OKsystem a.s.

pro účely nabídky a prodeje produktů a služeb spotřebiteli prostřednictvím Školicího centra
(vydané v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

1.    Podnikatel nabízející služby a produkty:

OKsystem a.s., Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4; IČ: 27373665, DIČ: CZ27373665

 • OKsystem a.s. (dále jen OKsystem) je česká softwarová společnost s mezinárodní působností, která působí na trhu informačních technologií již od roku 1990.
 • OKsystem provozuje jako jednu ze svých služeb autorizované Školicí centrum produktů Cisco, Microsoft a SUSE Linux s tradicí od roku 1991. Patří také mezi autorizované partnery pro testování znalostí ICT odborníků Pearson VUE. Školicí centrum OKsystem má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školení  v rámci systému „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP), kterou pravidelně obnovuje.
 • Kontaktní údaje: skoleni@oksystem.cz, +420 236 072 251

2.    Objednatel kurzu, testu nebo služby:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem o nabídku kurzu, testu nebo služby, vyplní a odešle přihlášku prostřednictvím registračního systému nebo objedná dodání kurzu, testu nebo služby obdobným závazným způsobem.

3.    Označení kurzu, testu nebo služby:

 • Otevřené kurzy jsou pravidelně vypisovány a jejich obsah i termíny včetně dalších organizačních podrobností jsou publikovány ZDE.
 • Kurzy na míru jsou připraveny na základě specifických požadavků zákazníka, které jsou předem konzultovány a tímto způsobem se určí osnova a délka kurzu včetně jeho ceny, místo konání, termín a počet účastníků. Prosím kontaktujte nás.
 • Kurzy jsou dodávány jak v prezenční, tak v on-line formě.
 • Certifikační testy probíhají v pražském sídle společnosti OKsystem každý pracovní den. Přihlásit na test se můžete zasláním objednávky e-mailem na adresu skoleni@oksystem.cz nebo pomocí webového formuláře www.okskoleni.cz/testy/prihlaska. Ceny testů jsou regulovány certifikující organizací. Pro sdělení ceny platné k datu složení testu nás prosím kontaktujte.
 • Dalšími službami se rozumí pořádání konferencí, pronájem prostor v budově OKsystem pro pořádání konferencí, školení a seminářů, pořádání workshopů a webinářů.

4.    Závazná přihláška nebo objednávka kurzu, testu nebo služby:

 • Na otevřené kurzy se lze přihlásit pomocí webového registračního systému ZDE nebo lze kontaktovat pověřeného obchodníka OKsystem ZDE. Ve druhém kroku objednávky otevřeného kurzu je nezbytné uvést do poznámky, zda má účastník zájem o prezenční účast, nebo variantu školení online-live.
 • Na základě vyplněné přihlášky na kurz, test nebo službu vystaví OKsystem potvrzení o provedení objednávky, které odešle elektronicky zpět objednateli.
 • Všechny objednatelem podané a OKsystem potvrzené přihlášky jsou závaznými objednávkami.
 • Odesláním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s obchodními podmínkami OKsystem a.s. - nabídky a prodeje kurzů, testů a služeb objednateli prostřednictvím Školícího centra OKsystem.
 • Odesláním přihlášky objednatel prohlašuje, že splnil následující požadavky OKsystem kladené na zájemce o kurz, test nebo službu:
  • Je oprávněn uzavřít smlouvu o poskytnutí kurzu, testu nebo služby,
  • Splňuje vstupní požadavky kladené na zájemce zvoleného kurzu, testu nebo služby,
  • Má potřebnou úroveň znalosti jazyka, ve kterém je kurz, test nebo služba poskytována,
  • Má zajištěno při on-line výuce potřebné HW a SW vybavení a připojení přes internet potřebné pro jeho účast na kurzu nebo webináře,
  • Má zřízenou elektronickou poštu a je schopen s poskytovatelem služby komunikovat jejím prostřednictvím, zejména z důvodu zasílání potřebných informací a studijních materiálů a dalších sdělení pro realizaci vzdělávání,
  • Přebírá odpovědnost za škodu na zdraví, resp. materiální škodu, kterou způsobí jinému účastníkovi vzdělávání nebo jiné osobě přítomné v prostorách OKsystem v době konání kurzu, testu nebo služby, rovněž je odpovědný za škodu na majetku a vybavení společnosti OKsystem, kterou způsobí během svého pobytu v prostorách OKsystem.

5.    Platební podmínky:

 • Po obdržení vyplněné přihlášky zašle OKsystem objednateli kurzu, testu nebo služby elektronicky na jím uvedenou mailovou adresu :
  • potvrzení o registraci jeho zájmu o účast na kurzu, testu nebo využití služby,
  • po realizaci kurzu, testu nebo služby výzvu k platbě, a to převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
 • Pokud je objednateli vystavena zálohová faktura před uskutečněním kurzu, testu nebo služby je povinen provést platbu na číslo účtu OKsystem, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře. Daňový doklad (fakturu) obdrží objednatel v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na účet OKsystem.
 • V ostatních případech vystaví OKsystem objednateli fakturu neprodleně po skončení kurzu, testu nebo služby a objednatel je povinen provést platbu na číslo účtu OKsystem, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře.
 • V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení prostřednictvím kreditu dle vlastního výběru objednatele a oběd.  V ceně všech kurzů (v prezenční i online formě) jsou zahrnuty materiály, laby a certifikát o absolvování kurzu.

6.    Storno kurzu, testu nebo služby ze strany objednatele:

 • Veškeré změny objednávek kurzu, testu nebo služby a případná storna přijímá OKsystem pouze písemně (e-mailem).
 • V případě zrušení nebo odhlášení účasti objednaného kurzu, testu nebo služby ze strany objednatele ve lhůtě delší než 5 pracovních dní před zahájením příslušného kurzu nebo testu nejsou účtovány žádné storno poplatky.
 • V případě zrušení nebo odhlášení účasti objednaného kurzu, testu nebo služby ze strany objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní a méně před zahájením příslušného kurzu, testu nebo služby bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu nebo testu.
 • Výjimkou je odhlášení účasti z kurzu nebo služby ze závažných důvodů, které objednateli nebo jeho zaměstnanci objednatele brání se na kurz nebo test dostavit. V takovém případě je nezbytné tuto skutečnost (formou čestného prohlášení) sdělit OKsystem co nejdříve. Podle možností a po dohodě s objednatelem bude zájemce zařazen do některého z dalších termínů. V opačném případě bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu nebo služby.
 • Další možností, kterou OKsystem pro tento případ akceptuje, je vyslat na kurz nebo službu jinou osobu, která tuto skutečnost oznámí nejpozději při zahájení kurzu nebo služby.

7.    Absence na kurzu, testu nebo služby ze strany objednatele:

Pokud se objednatel bez předchozího sdělení nedostaví na kurz, test nebo službu, které si objednal, OKsystem pošle na emailovou adresu uvedenou v objednávce, v případě kurzu příručku k danému kurzu, a fakturu s cenou kurzu, testu nebo služby v plné výši.

8.    Změna termínu kurzu, testu nebo služby:

OKsystem si vyhrazuje právo na změnu termínu konání kurzu, testu nebo služby. V takovém případě OKsystem změnu komunikuje včas před původním termínem konání kurzu, testu nebo služby, nebo v závažných případech (např. při onemocnění lektora) i v průběhu konání kurzu, testu nebo služby. Pokud nový termín kurzu, testu nebo služby objednateli nevyhovuje, vrátí OKsystem platbu za kurz, test nebo službu na účet objednatele (byla-li již zaplacena předem) nebo pokud platba neproběhla, cenu kurzu, testu nebo služby neúčtuje.

9.    Ochrana osobních údajů:

Prostřednictvím této části VOP informuje OKsystem o podmínkách, za kterých dochází ke zpracování osobních údajů účastníků kurzů, testů nebo služby v evidencích a datových souborech vedených OKsystem v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679). Více informací ZDE.

10.    Cookies:

Specifikace zpracovávaných cookies (tzn. jejich rozsah a podmínky za kterých je lze zpracovávat) je uvedena v samostatném dokumentu dostupném prostřednictvím webových stránek OKsystem.

Organizační pokyny naleznete ZDE.

V Praze dne 1. 6. 2022